OM OS

Vi tror på, at fysisk aktivitet skaber energi til studie, samvær og hverdagen.

SDU Fitness er dit fitnesscenter på Syddansk Universitet.

Vi er ikke som andre fitness centre. Vi bruger ikke medlemskroner på høje hatte og cigarer, men investerer aktivt i at forbedre DIT og VORES center. SDU Fitness er en forening på Syddansk Universitet i Odense, og centeret er drevet og styret af engagerede studerende. Vores mål er at skabe rammer, som skaber energi til dit studie, til samvær og til din hverdag. Et frirum fra studierne og bøgerne, hvor du kan udfordre dig selv fysisk. Centeret er kun for studerende og ansatte på SDU, hvilket skaber et unikt træningsmiljø, du ikke møder andre steder i byen. Du vil ikke blot kunne udfordre dig selv, men du vil have mulig for at danne dig et bredt netværk med andre studerende på tværs af studieretninger. 

MØD OS

Ledelsen

Thomas

27

Info

Job: Centerleder

Yndlings workout: Gymnastik, Håndbalance og Brazilian Jiu-Jitsu

Studie: Cand. Merc. Market Anthropology

Karoline

22

Info

Job: Økonomiansvarlig

Yndlings workout: Holdtræning

Studie: HA

Pernille

23

Info

Job: Kommunikations- & Marketingsansvarlig

Yndlings workout: Styrketræning

Studie: Dansk og kommunikation

Instruktører

Christina

22

Info

Instruktør: Biking

Yndlings workout: Spinning

Studie: Jura

Pernille

22

Info

Instruktør: HIIT

Yndlings workout: Burpees

Studie: Klinisk Biomekanik

Simone J

23

Info

Instruktør: Hip Hop

Yndlings workout: Dans

Studie: Biomedicin

Martin

28

Info

Instruktør: Fitness Boksning

Yndlings workout: Boksning og kampsport

Studie: Maskinmester

Freja

24

Info

Instruktør: Massør og personlig træner

Yndlings workout: Fodbold og løb

Studie: Fysioterapeut

Anna

25

Info

Instruktør: Yoga

Yndlings workout: Akroyoga og yoga

Studie: Psykologi

Lena

29

Info

Instruktør: HIIT

Yndlings workout: Styrketræning

Studie: Idræt og sundhed

Simon

22

Info

Instruktør: Bike

Yndlings workout: Beachvolley, Mountainbike & Triathlon

Studie: Idræt og Sundhed

Louise

23

Info

Instruktør: HIIT

Yndlings workout: Styrketræning

Studie: Idræt og Sundhed

Ligia

39

Info

Instruktør: Latin

Yndlings workout: Styrketræning og Dans

Studie: Negot engelsk

Ditte

21

Info

Instruktør: HIIT

Yndlings workout: Booty workout og coopertest

Studie: Klinisk biomekanik

Receptionister

Steffen

25

Info

Yndlings workout: Styrketræning

Studie: Medicinalkemi

Maria

23

Info

Yndlings workout: Ben og numse

Studie: Dansk/Tysk

Katharina

22

Info

Yndlings workout: Alt med ben

Studie: Farmaci

Luise

22

Info

Yndlings workout: Styrketræning

Studie: Fysik

Mads

23

Personlig træner

Yndlings workout: Ben

Studie: Idræt og Sundhed

Pernille

22

Info

Yndlings workout: Løfte tunge ting

Studie: Dansk

Bestyrelsen

 • Formand: Klaus Rose
 • Næstformand – SDU repræsentant: Kim Erik Jensen
 • Medlem: Karoline Skøtt Madsen
 • Medlem: Sebastiam Svend Jørgensen
 • Medarbejderrepræsentant: Christina Achton-Boel

Vedtægter

Foreningens navn er SDU Fitness. Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune.

Foreningen har til formål at give medlemmer, jf. § 3 mulighed for at dyrke Fitness i deres fritid.
Stk.2. Foreningens formål er endvidere,

 • at drive et fitnesscenter på SDU med et bredt og varieret udbud af aktiviteter inden for fitness og velvære,
 • at udbrede og fremme lysten til motion og dermed sundhed ved at tilbyde bredde i motionsaktiviteterne, og ved at sikre de bedst mulige vilkår og rammer for at dyrke motion,
 • at understøtte et godt lærings- og studiemiljø.

Stk.3. Foreningens formål er også at understøtte SDU’s forskning og uddannelse indenfor motion og sundhed. Foreningen skal uden beregning stille lokaler, inventar, redskaber og øvrigt udstyr til rådighed for denne aktivitet.

Som medlem af SDU Fitness kan optages:

 • Alle studerende, der er uddannelsesmæssigt tilknyttet SDU via en aktiv indskrivning.
 • Alle fastansatte medarbejdere ved SDU.
 • Alle fastansatte medarbejdere ved Odense Universitetshospital.
 • Ovennævnte medlemmer, som er på orlov, er berettiget til at kunne træne i SDU Fitness.

Stk.2. Alle medlemmer skal være indmeldt og registreret i foreningen og er forpligtet til at betale kontingent, indtil udmeldelse finder sted jf. den gældende abonnementsaftale. Indmeldelse og udmeldelse samt kontingentbetaling sker i øvrigt efter SDU Fitness til enhver tid fastsatte regler.

SDU Fitness vil være medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eller Danmark Gymnastik Forbund (DGF). Foreningen kan indgå medlemskab af de forbund som støtter foreningens aktiviteter, som f eks. specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Studenters Idrætsforbund (DSI).
Stk.2. SDU Fitness vil følge en klar antidoping politik, og SDU Fitness være underlagt antidopingkontrol fra DGI eller DGF. SDU Fitness vil følge Anti-Doping Danmark (ADD) vejledende anvisninger omkring udstyr, indretning, politik og kultur.
Stk.3. Lokaler stilles til rådighed af SDU mod betaling.
Stk.4. Inventar, redskaber og øvrigt udstyr er SDU’s ejendom, som stilles til rådighed til foreningen. SDU har mulighed for at opkræve betaling for benyttelsen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. december og skal indkaldes skriftligt inden 3 uger før afholdelse. Indkaldelsen sker ved opslag i fitnesscentret og via e-mail til de medlemmer, som har registreret sig med en korrekt og gældende e-mail adresse, jf. § 13.

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage for generalforsamlingen.
Stk.3. På generalforsamlingen skal der vælges og udpeges bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen for foreningen vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer som følgende:

 • Op til 4 studerende og disse vælges for 1 år af gangen.

Til bestyrelsen for foreningen vælges endvidere:

 • Op til 2 suppleanter, som skal være studerende. De vælges for 1 år af gangen.

Til bestyrelsen for foreningen udpeges af SDU:

 • Op til 2 fuldtidsansatte medarbejdere fra SDU for en toårig periode. SDU udpeger selv en ny repræsentant ved frafald.

Bestyrelsesmedlemmerne tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingen, jf. § 6.
Stk.4. På generalforsamlingen vælges 1 revisor for 1 år af gangen. Alle registrerede betalende medlemmer samt foreningens frivillige medarbejdere er valgbare til bestyrelsen. Alle fuldtidsansatte medarbejdere på SDU kan udpeges til bestyrelsen. Der kan opstilles kandidater frem til og med generalforsamlingen og via fuldmagt.
Stk.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.
 7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Eventuelt.

Stk.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.
Stk.7. Stemmeberettigede er alle medlemmer. Medlemmer skal møde personligt op ved generalforsamlingen for at kunne afgive gyldig stemme. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
Stk.8. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af noget udvalg eller bestyrelse i foreningen.
Stk.9. Generalforsamlingens beslutning indføres i protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten eller generalforsamlingen bestemmer.
Stk.10. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Og ønsker en person skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.
Stk.11. Alle medlemmer har taleret. Alle personlige valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Stk.12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring og begrundelse herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter beslutningen. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Foreningen ledes af en bestyrelse op til 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges og udpeges i henhold til § 5. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk.2. Bestyrelsen står for den daglige drift, og skal drive foreningen økonomisk forsvarligt, herunder tegne de nødvendige forsikringer.
Stk.3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at lokaler, inventar og redskaber til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt til formålet, vedligeholdes og holdes i forsvarlig stand.
Stk.4. Der er mødepligt til bestyrelsesmøderne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved fremsendelse af dagsorden. Der afholdes møder efter en i forvejen fastsat plan. Der skal dog afholdes mindst 4 møder pr. år.
Stk.5. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal der være mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Stk.6. Medarbejderrepræsentanten vælges blandt SDU Fitness’ ansatte. Medarbejderrepræsentanten skal findes blandt ansatte receptionister/instruktører. Såfremt medarbejderrepræsentanten afskediges eller fratræder sin stilling i SDU Fitness skal medarbejderne vælge en ny repræsentant senest 14 dage efter. Medarbejderrepræsentanten kan ikke vælges til formand eller næstformand.

Foreningen tegnes af formand og ét af bestyrelsesmedlemmerne. Dog tegnes foreningen ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt ved optagelse af lån over en samlet værdi på kr. 10.000,00 ved underskrift af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen.

Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og kan ikke gøre krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Den valgte revisor må ikke have andre funktioner i foreningsledelsen.
Stk.2. Revisoren skal gennemgå og påtegne regnskabet, samt på forlangende forevises bilag til regnskabet.

Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.
Det er dog muligt at ændre vedtægterne ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, når det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 3 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Syddansk Universitet til brug for studierelaterede aktiviteter.

Foreningens kommunikation baserer sig primært på elektroniske medier, som f.eks. e-mail, hjemmeside, facebook mm. Det betyder at bl.a. indkaldelser og referater kommunikeres via en eller flere af disse medier.
Stk.2. Det er medlemmernes ansvar, at foreningen er opdateret med hensyn til f.eks. adresse og e-mailadresse.

Således vedtaget på generalforsamling den 4. juli 2013.

Realiser dine mål i SDU FITNESS

Studerende 89.- om måneden & Ansatte (SDU) 129.- om måneden

JOIN US